Notariusz Sanok, zadzwoń: +48 13 300 00 81, kom. +48 735 720 973

CZYNNOŚCI NOTARIALNE

Notariusz dokonuje następujących czynności:

 • sporządza akty notarialne
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia
 • sporządza poświadczenia:
 • ●  własnoręczności podpisu
 • ●  zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem;
 • ●  daty okazania dokumentu
 • ●  pozostawanie osoby przy życiu lub w określonym miejscu.
 • doręcza oświadczenia
 • spisuje protokoły
 • sporządza protesty weksli i czeków
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów; składa wnioski o wpis w księdze wieczystej wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu w księdze wieczystej;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

DANE KONTAKTOWE
Notariusz Sanok

Kościuszki 16/5
38-500 Sanok

+48 13 300 00 81
+48 735 720 973

Magdalena Pobłocka

mpoblocka@sanoknotariusz.pl

Pon/Wt/Czw/Pt

8:00 - 15:30
Śr 8:00 - 16:00.