Notariusz Sanok, zadzwoń: +48 13 300 00 81, kom. +48 735 720 973

OPŁATY

Należności notarialne

I. TAKSA NOTARIALNA

Zgodnie z art. 5 § 1 i 2 ustawy z 14.02.1991r. Prawo o notariacie, notariuszowi za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej właściwe dla danej czynności. Wynagrodzenie to nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności.
Wysokość stawek taksy notarialnej określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.
Do stawek taksy notarialnej wynikającej z powyższego Rozporządzenia należy doliczyć podatek wg stawki 23%, zgodnie z art. 5, 29 i 41 w zw. z art.146a pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11.03.2004r.

II. PODATKI

Zgodnie z art. 7 § 1 ustawy z 14.02.1991r. Prawo o notariacie notariusz jako płatnik na podstawie odrębnych przepisów pobiera podatki. Płatnik jest obowiązany na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od podatnika podatku i wpłacenia go we właściwym terminie organowi podatkowemu.
Notariusz jest płatnikiem podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatku od spadków i darowizn od czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego.

III. OPŁATY SĄDOWE:

Zgodnie z art. 7 § 1 ustawy z 14.02.1991r. Prawo o notariacie jeżeli wniosek o wpis w księdze wieczystej, o którym mowa w art. 92 § 4, podlega opłacie sądowej, notariusz pobiera od wnioskodawcy tę opłatę oraz wskazuje we wniosku o wpis w księdze wieczystej wysokość pobranej opłaty sądowej. Notariusz uzależnia sporządzenie aktu notarialnego oraz objęcie wnioskiem o wpis w księdze wieczystej żądania dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością notarialną, od uprzedniego uiszczenia przez wnioskodawcę należnej opłaty sądowej. Pobraną opłatę sądową notariusz przekazuje właściwemu sądowi rejonowemu.

DANE KONTAKTOWE
Notariusz Sanok

Kościuszki 16/5
38-500 Sanok

+48 13 300 00 81
+48 735 720 973

Magdalena Pobłocka

mpoblocka@sanoknotariusz.pl

Pon/Wt/Czw/Pt

8:00 - 15:30
Śr 8:00 - 16:00.